آموزش مجازی دوره های کوتاه مدت شاخص پژوه

آموزش مجازی دوره های کوتاه مدت شاخص پژوه

مرکز آموزش دوره های کوتاه مدت حضوری

مرکز آموزش دوره های کوتاه مدت حضوری

مرکز آموزش مجازی شاخص پژوه

مرکز آموزش مجازی شاخص پژوه

مطالعه بیشتر

آخرین دروس/ دوره ها

آخرین دوره هایی که ارائه کرده ایم

نگرش موفقیت

این دوره به مبانی اولیه موفقیت در کسب و کار و زندگی می پردازد. اکثر مطالب و فیلم‌‌های این دوره شامل مباحث روان ش

مشاهده

آخرین خدمات

آخرین خدمت های ارائه شده در سازمان

آخرین اخبار

آخرین خبرهایی که در سازمان رخ داده است